Waarskuwing
  • JUser: :_load: Kan nie gebruiker laai met id: 373
Menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gemeentelike Bedieninge

Alle kerkraadslede en lidmate word uitgenooi om by een of meer van die gemeentelike bedieninge in te skakel. Die vergaderings word gehou soos vooraf gereël deur onderskeie voorsitters van die bedieninge en die datums sal op die weeklikse afkondigingsblad verskyn.

 

Kerkraad:    Die kerkraad verteenwoordig die gemeentelede as die liggaam van Christus en is saamgestel deur die leraar,  alle ouderlinge en diakens wat insluit die voorsitters van al die gemeentelike bedieninge.   Die kerkraad bepaal en hou toesig oor al die werksaamhede van die gemeente en die gemeente se roeping  ooreenkomstig  die opdrag soos vervat in 1 Kor. 4: 1, 2 uit te voer:  “So moet julle ons dan sien:  ons is dienaars van Christus en bestuurders aan wie die geheimenisse van God toevertrou is.   Van ‘n bestuurder word veral vereis dat hy betroubaar moet wees.”   Daarom beskou die kerkraad sy taak om die gemeente in biddende afhanklikheid van Jesus Christus te lei om gehoorsaam aan haar roeping te wees.

 

Bestuurskomitee: Die kerkraad het ‘n uitvoerende bestuurskomitee wat bestaan uit die leraar, die gemeentebestuurder en al die voorsitters van die verskillende bedieninge. Die opdrag van die Bestuurskomitee is om toesig te hou en sorg te dra dat al die nie-strategiese en administratiewe funksies van die kerkraad na behore en doeltreffend uitgevoer word. Die voorsitter van die Bestuurskomitee rapporteer volledig en is aanspreeklik aan die kerkraad ten opsigte van al die gedelegeerde verantwoordelikhede.

 

Roeping: Roeping vervul ‘n strategiese funksie en adviseer die kerkraad en moet toesien dat alle bedieninge fokus op die visie van die gemeente soos van tyd tot tyd bepaal. As sodanig adviseer Roeping die kerkraad oor verwikkelinge binne die gemeente, die gemeenskap en breër kerklike, interkerklike en sosiaal-maatskaplike terreine wat in die jaarprogram van die kerkraad vervat behoort te word. Roeping se doel in die gemeente is om God se wil te soek deur verootmoediging, stil word en luister en dan geestelike leiding aan die gemeente deur die kerkraad te gee.  

 

Diensverhoudinge: Diensverhoudinge aanvaar verantwoordelikheid vir die indiensneming, ontwikkeling en diensvoorwaardes van al die amptenare en personeellede wat deur die kerkraad aangestel is en moet toesien na doeltreffende werkverrigting en die welsyn van die werknemers van die gemeente.

 

Getuienis: Hierdie bediening fokus op die Bybelde opdrag in Matt. 28: 19 en 20 en Hand. 1: 8 om in ons daaglikse lewe aktief te getuig van ‘n nuwe lewe in Jesus Christus.   Hulp word verleen aan getuienisgeleenthede vir die praktiese uitdra van die Evangelie boodskap binne en buite die gemeente asook die beskikbaar stel van Bybels en Christelike literatuur.  

 

Erediens: Adviseer die kerkraad en is saam met die leraar en die orrelis behulpsaam met die inkleur van die liturgiese aspekte van die erediens, die bediening van die sakramente, die viering van die kerkjaar en spesifieke herdenkingsdae soos van tyd tot tyd deur die kerkraad bepaal.

 

Jeug: Die Jeugbediening moet vergestalting gee aan hulle leuse van “Christus Aktief – Christ Active” onder die jeug van die Gemeente. Dit is ‘n baie bepaalde opdrag van die kerkraad as ‘n strategiese visie. Hulle koördineer die bediening aan die tieners en jongmense van die Gemeente, insluitend die kategese, en reik uit na die jongmense binne die breër gemeenskap. Hulle reël en koördineer jeugkampe en funksies om die jeug saam te snoer as integrale deel van die kerk en die gemeente. Die toekoms van die gemeente is opgesluit in die jongmense van vandag. 

 

Naastediens: Naastediens is ons gemeente se barmhartigheid- en gemeenskapsaksie en ondersteuningsnetwerk aan persone en instansies binne en buite ons gemeente en binne die breër omringende gemeenskap.   Aktiwiteite  sluit in die bevordering van deurlopende skakeling en samewerking met plaaslike welsynsorganisasies, betrokkenheid by naastediensinisiatiewe, versorgingsdienste aan sorgbehoewendes, uitstappies en vakansie-aktiwiteite vir kinders en volwassenes en veral  kinderontwikkelingsprojekte soos deur die kerkraad bepaal. VALK (Voorkoming van Afhanklikheid in die Langkloof), CMR (Christelike Maatskaplike Raad) en LKG (Langkloof Kerkgemeenskap) word as belangrike vennote beskou.

 

Eiendom: Die doel van Eiendom is om die gemeente se eiendom en fisiese infrastruktuur te bestuur, in stand te hou en te verbeter. Die kerkgebou, tuine en fisiese infrastruktuur is die waarneembare vergestalting van die huis van Christus en die gemeente se plek van aanbidding.

 

Finansies en Administrasie: Hierdie bediening is verantwoordelik vir die beskerming en bestuur van die gemeente se bates. Dit neem verantwoordelikheid vir die opstel van die jaarlikse begroting van die kerkraad, beoefen begrotingsbeheer en sien toe dat doeltreffende administratiewe bestuur deurgaans toegepas word. Die doelstelling is om te verseker dat die gemeente finansieel gesond bly om daardeur die volhoubaarheid van die gemeente se Goddelike roeping binne die gemeenskap van Joubertina te verseker.

 

Vrouediens: Die Vrouediens gee vergestalting aan Koinonia – dit is die gemeenskap en deelname van gelowiges binne die gemeente. Dit bedien die gemeente deur die reël van jaarlikse gemeentefunksies met die doel om gemeenskaplikheid, deelname en onderlinge mededeelsaamheid te bevorder. So word ook diens gelewer aan  families in tye van beproewing, langdurige siekte en tydens begrafnisse en roudienste.   Die  Vrouediens skenk donasies aan verdienstelike projekte binne en buite die gemeente.

 

Kommunikasie:  Die bediening is verantwoordelik vir die beplanning en koördinasie van al die kerkraad se formele kommunikasie middele wat insluit die weeklikse afkondigings, die Bergspits, die Jaarprogram, webtuiste en die Facebook-blad. Die doel is om die gemeente en waar nodig, die breër gemeenskap ten volle op hoogte te hou van die werksaamhede van die kerkraad en die breër kerklike en sinodale werksaamhede asook nuuswaardighede uit die gemeente.  As sodanig moet die bediening sorg vir die sistematiese verkryging van relevante nuuswaardighede uit die gemeente, gemeenskap en ander tersaaklike bronne. Dit word gedoen in samewerking met die leraar, die ouderlinge en diakens asook die kerkkantoor.

Geskep en in stand gehou deur CompuMod